Algemeen

ATTENTIE: CORONA MAATREGELEN

Besnijdeniscentrum Nederland streeft naar een Corona veilige zorgomgeving waarin de risico’s op besmetting met het Corona virus worden geminimaliseerd. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en Zelfstandige Klinieken Nederland en hebben de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op besmetting te verkleinen:

* Uitsluitend de beide ouders (of de voogd) mogen meekomen op de afspraak (dus geen andere familie). In geval van
een volwassen patiënt mag slechts 1 begeleider meekomen.
* Indien de ouders of de patiënt tekenen van een luchtweginfectie vertonen (hoesten, snotneus, keelpijn, koorts,
benauwdheid) kunt u niet komen en moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden
* De medewerkers van het besnijdeniscentrum dragen handschoenen (we geven geen hand), een mondkapje en een
beschermingsbril
* Er zijn alcohol dispensers aanwezig waar u de handen mee kunt ontsmetten.
* Voor de ouders en andere volwassenen is een mondkapje verplicht.
* Graag minimaal anderhalve meter afstand bij de balie en in de wachtkamer houden tot andere mensen.
* Er kan, om verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen, helaas geen koffie en thee meer worden
geserveerd.
* Wij zullen zoveel mogelijk afstand houden en zullen de mondelinge uitleg kort en bondig houden.

Dit alles is er voor bedoeld de patiënten, de begeleiders en onze medewerkers zo min mogelijk risico te laten lopen besmet te raken met het Corona virus
We rekenen op uw begrip betreffende deze maatregelen en hopen dat u en uw familie gezond blijven.

Algemene informatie

Besnijdenis Centrum Nederland

Besnijdenis Centrum Nederland (BCN) is de oudste en de grootste kliniek voor besnijdenissen in Nederland, waar sinds 2001 meer dan 85.000 jongens en mannen zijn besneden. BCN telt 9 gespecialiseerde centra verspreid over Nederland waar ervaren artsen besnijdenissen uitvoeren bij jongens en mannen onder plaatselijke verdoving.

Onze doelstellingen en visie

De artsen van Besnijdenis Centrum Nederland verrichten op een zorgvuldige en medisch verantwoorde wijze besnijdenissen bij jongens en mannen. Wij streven naar een optimaal resultaat van onze ingrepen en naar een zo gering mogelijk aantal complicaties. Voor de patient moet de ingreep zo min mogelijk belastend zijn, door toepassing van goede verdoving en sedatie.

Wanneer er sprake is van een sterk vernauwde voorhuid (phimosis) is een besnijdenis medisch noodzakelijk. Religieuze of culturele redenen van ouders om hun zonen laten besnijden vinden wij ook een goede reden om de ingreep uit te voeren. Besnijdenissen onder narcose in het ziekenhuis vinden wij onnodig belastend voor het kind en onnodig duur (voor de ouders).

Jongensbesnijdenis in Nederland

In Nederland wonen grote bevolkingsgroepen waarvoor de jongensbesnijdenis om religieuze of culturele reden zeer belangrijk is en vaak als een religieuze plicht wordt ervaren. Moslims, joden en christelijke migranten afkomstig uit Noord- en West-Afrikaanse landen kiezen er vrijwel zonder uitzondering voor hun zonen te laten besnijden. Wereldwijd is 1/4 van alle mannen besneden.

In Nederland worden jongensbesnijdenissen uitgevoerd in besnijdeniscentra, ZBC’s, huisartspraktijken, en in op beperkte schaal ziekenhuizen. Besnijdenis Centrum Nederland is de grootste zorgaanbieder voor besnijdenissen in Nederland.

Een aantal ouders van allochtone afkomst kiest ervoor hun zonen tijdens vakantie in het land van herkomst te laten besnijden. Ook worden in Nederland incidenteel nog jongens thuis besneden door niet-artsen. Dit is illegaal en wij zijn hier zeer op tegen.

Ontstaan van het Besnijdenis Centrum in 2001

Besnijdenis Centrum Amsterdam is opgericht in maart 2001 door Lex Klein en Erik Robberse, beiden huisarts, toen in samenwerking met ziekenfonds ZAO. Doel was om een goed alternatief te bieden voor jongensbesnijdenissen door niet-artsen, die in die tijd nog regelmatig in Nederland werden verricht. Vanaf het begin is kwalitatief goede zorg geboden voor een tarief dat ongeveer 25% bedroeg van de kosten van een ziekenhuisbesnijdenis. In 2003 is het Besnijdeniscentrum van de GGD in Utrecht, dat in 1997 was opgericht door de chirurg Roderick Schmitz en de kinderarts professor Tom Schulpen, door Besnijdenis Centrum Nederland voortgezet. In de daaropvolgende jaren heeft BCN in een aantal steden nieuwe vestigingen geopend. Inmiddels zijn dat er negen. Sinds 2005 worden jongensbesnijdenissen in het ziekenhuis niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dit heeft geleid tot een grote toeloop naar de centra van Besnijdenis Centrum Nederland.

Onze artsen en assistenten

Alle artsen die voor Besnijdenis Centrum Nederland de besnijdenissen verrichten zijn hiervoor goed opgeleid. Zij zijn huisarts, chirurg of arts in opleiding tot chirurg, uroloog, of plastisch chirurg. Iedere arts van BCN heeft meerdere jaren chirurgische ervaring in het ziekenhuis. Nieuwe artsen die worden aangenomen moeten over chirurgische ervaring beschikken. Zij krijgen bij BCN een interne opleiding in het verrichten van besnijdenissen onder plaatselijke verdoving voordat zij zelfstandig gaan besnijden.

Iedere arts wordt bij de besnijdenissen geassisteerd door een assistent(e). Dit zijn operatieassistenten, doktersassistenten of coassistenten, die apart zijn opgeleid in het assisteren bij besnijdenissen en in het geven van uitleg over de nazorg na de ingreep.

Resultaten van onze besnijdenissen en patiënttevredenheid

Drie weken na elke door ons verrichte besnijdenis bellen wij met de ouders of de patiënt zelf, om na te gaan of de genezing goed is verlopen en of men tevreden is over onze dienstverlening. Als daar aanleiding voor is maken we een afspraak voor een nacontrole. Uit dit onderzoek blijkt dat de onze resultaten heel goed zijn. Het aantal nabloedingen, infecties en andere complicaties is heel laag en de tevredenheid over BCN is zeer hoog: op een schaal van 1 tot 10 scoren wij gemiddeld een cijfer van 8,9.

Huidjes voor onderzoek

Besnijdenis Centrum Nederland levert wekelijks 10 tot 15 voorhuidjes voor wetenschappelijk onderzoek. De huid wordt gebruikt om zgn. huidculturen te maken, om zo de mechanismen van inflammatoire huidziekten (zoals allergie, wondgenezing en littekenvorming) te bestuderen. Alles wordt op een volledig anonieme manier in het lab gebruikt, de onderzoekers ontvangen geen patiëntinformatie.

Het huidmateriaal wordt nadrukkelijk nooit als donorhuid gebruikt of op enige andere wijze toegepast voor behandelingen bij levende patiënten.

Uiteraard wordt het materiaal gratis ter beschikking gesteld. Ouders die niet willen dat de voorhuid van hun zoon hiervoor gebruikt wordt kunnen dit aangeven; in dit geval wordt het voorhuidje niet voor onderzoek gebruikt.

Privacyreglement Besnijdeniscentrum Nederland

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze centra

Algemeen

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 Besnijdeniscentrum Nederland

In onze centra kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het administratief en financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast is verwerking noodzakelijk ter voldoening aan wettelijke verplichtingen.

De plichten van onze onderneming

Besnijdeniscentrum Nederland is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in onze centra. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de onderneming als volgt:

· Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
– voor goede zorgverlening
– voor administratieve en financieele verwerking

· Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

· U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit gebeurt vooraf middels toestemmingsverklaring, maar ook via een folder of via onze website.

· Alle medewerkers binnen Besnijdeniscentrum Nederland hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

· Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

· Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Dit is ter beoordeling aan de medisch verantwoordelijke.

 Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

· Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

· Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

· Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

· Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

· Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

· Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het niet registreren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet geregistreerd moeten worden.

· De AVG geeft u daarnaast het recht om een klacht over Besnijdenis Centrum Nederland in te dienen bij de Autoriteit    Persoonsgegevens, als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens (zijn) om(ge)gaan.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan Besnijdeniscentrum Nederland. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvragen van inzicht in / schriftelijke afschrift van uw dossier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u de juiste patiëntgegevens aan ons geeft. De door u ingeleverde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Besnijdeniscentrum Nederland is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen, dan kunt u dit op het vooraf aangeven. U kunt het originele dossier nooit meekrijgen.

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de directie.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Besnijdeniscentrum Nederland hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor de gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van het Besnijdeniscentrum Nederland).

Uitwisseling gegevens

Besnijdeniscentrum Nederland wisselt niet standaard rechtstreeks informatie over de besnijdenis uit aan uw huisarts. Na afloop van de ingreep krijgt u van ons een schriftelijke verklaring mee, welke u aan uw huisarts kunt overhandigen. Op deze manier weet uw huisarts precies voor welke ingreep u bij ons geweest bent en hoe de ingreep is verlopen.

Er kunnen in incidentele gevallen patient-, operatie- en medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en (spoedeisende) behandelend medisch specialisten. Zo dragen wij als Besnijdeniscentrum Nederland bij aan patiënt- en medicatieveiligheid.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht over ons privacy beleid? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Geef het ons aan, onze klachtenfunctionaris dhr. Azim Tahkim, gaat graag met u in gesprek.

Besnijdeniscentrum Nederland, Kerkgaarde 1, 1391 MB Abcoude

Email: info@besnijdeniscentrum.nl